Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Algemene voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
 2. Creative Journeys: de vennootschap onder Firma Creative Journeys, gevestigd te (2582 VA) Den Haag, aan de Boreelstraat 26 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77979028.
 3. De opdrachtgever de (rechts)persoon, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die Creative Journeys opdracht heeft gegeven tot het leveren van diensten.
 4. Diensten: alle diensten, in welke vorm dan ook, op het gebied van marketingautomatisering en funnels. Voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord.
 5. Overeenkomst: elke schriftelijke afspraak tussen Creative Journeys en de opdrachtgever tot het leveren van diensten door Creative Journeys voor of ten behoeve van de opdrachtgever.
 6. Partijen: Creative Journeys en de opdrachtgever samen.
 7. Schriftelijk: alle op schrift gestelde communicatie, waaronder begrepen communicatie per e-mail en digitale berichtgeving, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.
 8. Website: www.creativejourneys.nl, www.creativejourneys.com.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Creative Journeys gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten tussen Creative Journeys en haar opdrachtgever, verrichte diensten en overige verrichte handelingen. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door Creative Journeys in het kader van de/een opdracht ingeschakelde derden.
 2. Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop- of leverings)voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Alle voorwaarden die strijdig zijn met deze algemene voorwaarden worden door Creative Journeys niet geaccepteerd.
 4. De meest recente versie van de algemene voorwaarden van Creative Journeys is van toepassing. Creative Journeys kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgave van redenen deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen en aanvullen. De meest recente versie is dan op alle overeenkomsten inclusief de reeds afgesloten overeenkomsten geldig. Aan aanspraken tussen partijen die afwijken van de algemene voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend. Creative Journeys zal de opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van eventuele wijziging van algemene voorwaarden. Wijzigingen binden de opdrachtgever pas nadat deze schriftelijk van toepassing zijn verklaard met toezending van de algemene voorwaarden.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
 6. Indien Creative Journeys op eigen initiatief ten gunste van de opdrachtgever afwijkt van deze algemene voorwaarden, kunnen daar door de opdrachtgever geen rechten aan ontleend worden.

Artikel 3: Offertes en aanbiedingen

 1. Een uitgebrachte offerte door Creative Journeys is geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
 2. Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk door Creative Journeys aangeboden, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 3. Een aanbod of offerte kan gebaseerd zijn op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Indien na het aanbod en/of de offerte blijkt dat de verstrekte gegevens niet (meer) juist zijn, heeft Creative Journeys het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen. Creative Journeys is niet verplicht de juistheid van de door de opdrachtgever of derden verstrekte informatie te toetsen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Creative Journeys niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Creative Journeys kan niet aan aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijze kan begrijpen dat het aanbod en/of de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout bevat.
 6. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever de door Creative Journeys gedane aanbieding heeft geaccepteerd, bijvoorbeeld een akkoord via de e-mail, schriftelijk of digitaal via eSignature. De overeenkomst tussen Creative Journeys en opdrachtgever die plaats vinden op de website van de Creative Journeys komt tot stand door op de boekingsknop/bestelknop in de laatste stap van het registratieproces op de website van Creative Journeys. De overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door opdrachtgever via telefoon, email of schriftelijk.
 2. Wanneer de acceptatie van de opdrachtgever (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het aanbod van Creative Journeys, komt de overeenkomst pas tot stand indien Creative Journeys uitdrukkelijk en schriftelijk met deze afwijking(en) heeft ingestemd.
 3. In gevallen waarin de opdrachtgever een opdracht aan Creative Journeys verstrekt, zonder dat er een aanbod of offerte vooraf is gegaan, komt de overeenkomst tot stand zodra Creative Journeys de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.
 4. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van Creative Journeys of zodra Creative Journeys - zonder bezwaar van de opdrachtgever - met de uitvoering is begonnen, voor haar bindend.

Artikel 5: Contractduur en wijziging van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen partijen wordt aangegaan voor de duur van 6 of 12 maanden tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. De overeenkomst met betrekking tot Strategie & Consultancy wordt aangegaan voor de duur van 6 maanden (Strategie Blueprint en 4,5 maand consultancy). De overeenkomst tussen partijen wordt aangegaan op projectbasis en kan niet tussentijds worden opgezegd door de opdrachtgever.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Creative Journeys, zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 3. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Creative Journeys, gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Creative Journeys bevoegde persoon en de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Creative Journeys, op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 4. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Creative Journeys een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Artikel 6: Verplichtingen van de Opdrachtgever

 1. De opdrachtgever is gehouden alle informatie en gegevens, die Creative Journeys naar haar oordeel nodig heeft voor het correct, volledig, veilig en ononderbroken uitvoeren van de overeenkomst tijdig, in gewenste vorm en op gewenste wijze aan Creative Journeys te verstrekken. Indien de voor de uitvoering benodigde informatie en/of gegevens niet tijdig, in gewenste vorm of op gewenste wijze aan Creative Journeys zijn verstrekt, heeft Creative Journeys het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende (extra) kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen bij de opdrachtgever. De opdrachtgever dient Creatieve Journeys tevens toegang te verschaffen tot alle producten en diensten van de opdrachtgever in geval van 1:1 trajecten.
 2. De opdrachtgever mag aan de adviezen en dienstverlening van Creative Journeys hoge eisen stellen, maar de opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Creative Journeys ter beschikking gestelde informatie en/of gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van het verstrekken van onjuiste, onvolledige en onbetrouwbare informatie en gegevens.
 3. De opdrachtgever is verplicht Creative Journeys zo snel mogelijk te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met het afsluiten en de verdere uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
 4. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het veilig en correct opslaan van digitale bestanden en/of het bewaren daarvan. Creative Journeys is niet aansprakelijk voor verloren gegane digitale bestanden of het hacken daarvan.
 5. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het correct gebruik van de geleverde bestanden, ontwerpen, modellen en/of concepten en het respecteren van de intellectuele eigendomsrechten van Creative Journeys en/of de bij de uitvoering betrokken derde partijen.
 6. De opdrachtgever is verplicht de te ontvangen concepten te allen tijde te controleren op juistheid en volledigheid en eventuele onjuist- of onvolledigheden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen door te geven aan Creative Journeys, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk een ander termijn zijn overeengekomen. Indien de opdrachtgever niet binnen genoemde termijn van 7 dagen reageert, worden de aangeleverde concepten als deugdelijk opgeleverd beschouwd, heeft Creative Journeys het recht tot live-gang en heeft Creative Journeys het recht deze werkzaamheden te factureren en daarvoor betaling te verlangen.

Artikel 7: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Creative Journeys bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd.
 2. Creative Journeys zal haar diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. Creative Journeys heeft een inspanningsverplichting ten aanzien van geleverde diensten en kan niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting. Creative Journeys kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen naar aanleiding van haar reeds verrichte diensten.
 3. Creative Journeys spant zich naar alle redelijkheid in om de gegevens die Creative Journeys voor de opdrachtgever opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
 4. Creative Journeys is gerechtigd, zonder voorafgaande kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever, de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden, indien dit naar het oordeel van Creative Journeys wenselijk is. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Creative Journeys is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door Creative Journeys zelf is geïntroduceerd. De opdrachtgever dient deze partij zelf aan te spreken. Creative Journeys kan hierbij desgewenst assistentie verlenen.
 6. Termijnen waarbinnen de dienstverlening wordt uitgevoerd, zijn slechts als indicatief te beschouwen en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Creative Journeys op en is geen grond voor ontbinding van de overeenkomst. Bij overschrijding van een (op)levertermijn en/of uitvoeringstermijn Creative Journeys dient de opdrachtgever Creative Journeys in gebreke te stellen, waarbij Creative Journeys alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de dienstverlening uit te voeren/het werk op te leveren. Creative Journeys is nimmer gehouden tot enige vergoeding van hieruit voortvloeiende schade.
 7. Indien de opdrachtgever informatie en/of gegevens dient aan te leveren die noodzakelijk zijn voor de uitvoering en/of (op)levering, vangt de (op)levertermijn en/of uitvoeringstermijn aan nadat de opdrachtgever deze informatie en/of gegevens aan Creative Journeys heeft verstrekt.
 8. Creative Journeys heeft het recht de overeenkomst in fasen uit te voeren. Creative Journeys heeft het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de opdrachtgever niet wordt voldaan, is Creative Journeys niet verplicht tot uitvoering van de volgende fasen en heeft zij het recht de overeenkomst op te schorten. Ook heeft Creative Journeys het recht om te wachten met de uitvoering van de volgende fase totdat de opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. De opdrachtgever dient eventueel de door Creative Journeys opgeleverde werkzaamheden, zoals concepten en ontwerpen, binnen 7 dagen na aanlevering te controleren en eventuele aanpassingen door te geven. Bij het niet tijdig kenbaar maken van de eventueel gewenste aanpassingen door de opdrachtgever, worden de concepten en ontwerpen als goedgekeurd en opgeleverd beschouwd.
 9. Indien Creative Journeys uitgevoerde werkzaamheden ter goedkeuring aan de opdrachtgever aanbiedt, heeft de opdrachtgever recht op maximaal 1 kosteloze feedbackronde. Indien de opdrachtgever meer feedbackronden wil laten uitvoeren door Creative Journeys, komen de daaruit voortvloeiende (extra) kosten volgens de gebruikelijke tarieven voor rekening van de opdrachtgever.
 10. Creative Journeys behoudt zich het recht voor om de klantnaam, het project en de verrichte werkzaamheden als referentie of voorbeeld te mogen noemen c.q. gebruiken voor alle commerciële doeleinden, zonder dat daarvoor enige vergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen ten aanzien van persoonsgegevens van natuurlijke personen.
 11. Creative Journeys verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin (potentiële) opdrachtgevers worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Diensten van Creative Journeys. Tenzij (potentiële) opdrachtgever aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de (potentiële) opdrachtgever deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.
 12. De opdrachtgever kan voor online (groeps)programma’s e.d. inloggegevens van Creative Journeys ontvangen. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het veilig gebruik van deze gegevens en het bewaren daarvan.
 13. De opdrachtgever mag verkregen inlogcodes, e-books en/of ander cursusmateriaal voor een bij Creative Journeys afgenomen (online) programma nimmer aan derden verschaffen of doorsturen. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het correct gebruik ervan en het respecteren van de intellectuele eigendomsrechten van Creative Journeys en/of bij de uitvoering betrokken partijen. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden cursusmaterialen / content te kopiëren, te bewerken, te exploiteren etc. Het is de opdrachtgever daarnaast niet toegestaan om binnen twaalf maanden na het afronden van (groeps)programma’s een soortgelijk aanbod te creëeren.
 14. Creative Journeys behoudt zich het recht voor de opdrachtgever per direct de toegang tot een programma te ontzeggen indien de opdrachtgever het programma op welke wijze dan ook verstoord, bijvoorbeeld indien aanwijzingen en/of instructies van Creative Journeys niet worden opgevolgd of indien de opdrachtgever overlast veroorzaakt. De opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op restitutie van betaling.
 15. Creative Journeys heeft het recht de inhoud van een (online) (groeps)programma uit te breiden, te beperken of aan te passen en locaties en tijdstippen van (online) bijeenkomsten e.d. te wijzigen. Indien de opdrachtgever is verhinderd voor sessies binnen een groepsprogramma, vervalt de desbetreffende sessie voor de opdrachtgever, zonder enig recht van de opdrachtgever op vergoeding of restitutie. De opdrachtgever dient een Strategie & Consultancy sessie minimaal 48 uur voor de geplande sessie te verzetten. Afspraken die verzet worden voor deze termijn worden opnieuw ingepland met Creative Journeys. Indien de opdrachtgever de Strategie & Consultancy sessie niet binnen genoemd termijn verzet, vervalt de desbetreffende sessie voor de opdrachtgever, zonder enig recht van de opdrachtgever op vergoeding of restitutie.
 16. De opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een (online) programma. Het programma blijft te allen tijde eigendom van Creative Journeys.
 17. Het recht van tussentijdse opzegging van een (online) (groeps)programma door de opdrachtgever is uitgesloten. In dit geval is de opdrachtgever te allen tijde gehouden de volledige overeengekomen prijs te voldoen, tenzij er naar het oordeel van Creative Journeys aanleiding is om anderszins overeen te komen.
 18. Bij aankoop van digitale producten, zoals e-books, weggevers etc. stemt de opdrachtgever in met directe levering na aankoop. De koop is hiermee definitief. Het is niet mogelijk om digitale producten, zoals e-books en weggevers, te annuleren.

Artikel 8: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Creative Journeys is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Creative Journeys ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Creative Journeys kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. Creative Journeys heeft o.a. het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder restitutie voor opdrachtgever, indien de opdrachtgever op oneigenlijke wijze gebruik maakt van de diensten van Creative Journeys.
 2. Voorts is Creative Journeys bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Creative Journeys kan worden gevergd. Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving en zonder rechterlijke tussenkomst.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Creative Journeys op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Creative Journeys de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Creative Journeys tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Creative Journeys gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Creative Journeys gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Creative Journeys zal Creative Journeys in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Creative Journeys extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Creative Journeys anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Creative Journeys vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Creative Journeys op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de opdrachtgever een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Deze kosten worden in ieder geval begroot op:
  • 25% van het overeenkomen totaalbedrag bij annulering binnen één maand na aanvang van de uitvoering door Creative Journeys;
  • 50% van het overeenkomen totaalbedrag bij annulering binnen twee maanden na aanvang door Creative Journeys;
  • 75% van het overeenkomen totaalbedrag bij annulering binnen drie maanden na aanvang door Creative Journeys;
  • 100% van het overeengekomen totaalbedrag bij annulering na drie maanden na aanvang door Creative Journeys;
  • In geval van annulering dient de opdrachtgever te allen tijde reeds gemaakte (on)kosten van derden-partijen te voldoen.

Artikel 9: Overmacht

 1. Creative Journeys is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Creative Journeys geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Creative Journeys niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Creative Journeys of van derden daaronder begrepen. Creative Journeys heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Creative Journeys haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Creative Journeys kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden of blijvend onmogelijk is, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover Creative Journeys ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Creative Journeys gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10: Prijzen en tarieven

 1. Creative Journeys heeft het recht om haar prijzen tussentijds aan te passen, indien zij dit nodig acht. Indien de prijzen van aangeboden diensten stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, dan is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling, wettelijke bepaling of meerwerk zijn hierbij uitgesloten.
 2. Indien Creative Journeys een vast tarief met de opdrachtgever is overeengekomen, is Creative Journeys niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Creative Journeys, dat in redelijkheid niet van Creative Journeys kan worden gevergd, dat Creative Journeys de overeengekomen werkzaamheden verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief. De opdrachtgever is gehouden tot betaling van deze meerkosten.

Artikel 11: Betaling en incassokosten

 1. Betaling van de factuur dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Creative Journeys aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Creative Journeys aangegeven.
 2. Creative Journeys heeft te allen tijde het recht om (volledige) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de opdrachtgever te verlangen.
 3. Bezwaren tegen de factuur schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
 4. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 5. Bij niet tijdige of niet volledige betaling heeft Creative Journeys het recht de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel middels schriftelijke verklaring te ontbinden.
 6. In geval van niet tijdige betaling of niet volledige betaling, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Creative Journeys zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag tot aan de dag van algehele voldoening, aan de opdrachtgever wettelijke rente in rekening te brengen.
 7. Creative Journeys is bij niet tijdige of niet volledige betaling door de opdrachtgever gerechtigd, zonder dat een hieraan voorafgaande ingebrekestelling is vereist, aan de opdrachtgever (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen van 15% over het overeengekomen totaalbedrag met een minimum van € 250,-, ook voor zover de daadwerkelijke kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. Dit laatste geldt voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich hier niet tegen verzetten.
 8. De door de opdrachtgever gedane betalingen worden door Creative Journeys ten eerste in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan.
 9. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling op de factuur.

Artikel 12: Onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan Creative Journeys te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Creative Journeys te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Creative Journeys in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever dient Creative Journeys in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 2. Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Creative Journeys opdracht gegeven heeft.
 3. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 4. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Creative Journeys de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de opdrachtgever, ter keuze van Creative Journeys, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan.
 5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Creative Journeys daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever.
 6. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Creative Journeys en de door Creative Journeys bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 13: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. In geval de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming van Creative Journeys, die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Creative Journeys voor enkel en alleen de directe schade, beperkt tot maximaal het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Creative Journeys gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat, vermeerderd met het eigen risico van Creative Journeys onder die verzekering.
 2. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt krachtens het in het eerste lid van dit artikel bedoelde aansprakelijkheidsverzekering, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan 3 maanden, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het factuurbedrag over de laatste drie maanden.
 3. Creative Journeys is enkel aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Creative Journeys aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Creative Journeys kan worden toegekend;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
 4. Aansprakelijkheid van Creative Journeys voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, schade door bedrijfstagnatie, letselschade of immateriële schade, is uitgesloten.
 5. Creative Journeys is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door:
  • het niet voldoen door de opdrachtgever aan de in deze algemene voorwaarden opgenomen verplichtingen;
  • een overmachtsituatie zoals bedoeld in artikel 9 van deze algemene voorwaarden;
  • aanlevering van onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie die door of namens de opdrachtgever zijn verstrekt;
  • het ontbreken van informatie, gegevens of bestanden of het verloren gaan van informatie, gegevens of bestanden die Creative Journeys aan de opdrachtgever heeft geleverd;
  • gebruik van de diensten voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is;
  • het niet of niet tijdig controleren van de door Creative Journeys aangeleverde documenten, ontwerpen, concepten e.d. door de opdrachtgever voorafgaand aan de (op)levering;
  • het niet of verkeerd opvolgen van adviezen en/of instructies van Creative Journeys door de opdrachtgever of derden;
  • kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan Creative Journeys worden geleverd;
  • fouten c.q. storingen in gebruikte apparatuur of programmatuur;
  • een langere (op)levertermijn en/of uitvoeringstermijn dan oorspronkelijk voorzien, ongeacht de reden die daaraan ten grondslag ligt;
  • schending van intellectuele eigendomsrechten en/of privacyrechten, doordat derden zich onbevoegd toegang hebben verschaft tot de informatie en/of gegevens Creative Journeys en/of de opdrachtgever;
  • schending van intellectuele eigendomsrechten doordat de opdrachtgever inbreuk pleegt op intellectuele eigendomsrechten van derden;
  • tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen van de opdrachtgever;
  • fouten en/of tekortkomingen van ingeschakelde derden.
 6. Creative Journeys heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de opdracht.
 7. Creative Journeys is nimmer aansprakelijk voor elke vorm van door derden geleden schade. De opdrachtgever zal Creative Journeys vrijwaren en schadeloosstellen ter zake van alle aanspraken van derden wegens of ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst geleden schade.
 8. Het in dit artikel bepaalde geldt behoudens opzet of grove nalatigheid van Creative Journeys en indien dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

Artikel 14: Intellectuele eigendom

 1. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, het octrooirecht, merkrecht of modelrecht en auteursrecht, toe aan Creative Journeys. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Creative Journeys daartoe bevoegd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Creative Journeys heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 2. Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in artikel 15 van deze algemene voorwaarden.
 3. Tenzij het werk zich er niet voor leent, is Creative Journeys te allen tijde gerechtigd om haar (bedrijfs)naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen. Het is opdrachtgever niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom te verwijderen of te wijzigen.
 4. De rechten van intellectueel eigendom welke Creative Journeys in licentie gebruikt mag de opdrachtgever nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
 5. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Creative Journeys tot stand gebrachte tekeningen, illustraties, concepten, ontwerpen, strategieën, blueprints, funnels, adviezen, foto’s, (audio- en video)presentaties en andere materialen of (elektronische) bestanden eigendom van Creative Journeys, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigingen of te reconstrueren.
 6. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Creative Journeys jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, behoudens de wettelijk gestelde bewaarplicht.
 7. De opdrachtgever vrijwaart Creative Journeys voor elke aanspraak van derden gebaseerd op schending van alle intellectuele eigendomsrechten. Creative Journeys is bovendien niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele gevolgen doordat Creative Journeys in de systemen van de opdrachtgever werkt.
 8. Bij inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Creative Journeys, heeft Creative Journeys recht op een vergoeding ter hoogte van ten minste tweemaal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijk vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

Artikel 15: Gebruik van het resultaat

 1. Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Creative Journeys, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.
 2. De opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming van Creative Journeys niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door derden te laten doen. Creative Journeys kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding. De opdrachtgever dient samenwerkingen met derden-partijen, die toegang krijgen of kunnen krijgen tot het werk van Creative Journeys, zoals funnels, te allen tijde kenbaar te maken aan Creative Journeys, ook indien de overeenkomst met Creative Journeys is beëindig.
 3. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft Creative Journeys recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten, zoals omschreven in artikel 14.8 van deze algemene voorwaarden.
 4. Tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken:
  • vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is;
  • indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 8 van deze algemene voorwaarden;
  • ingeval van faillissement en/of surseance van betaling(en) van de opdrachtgever, tenzij de desbetreffende rechten overeenkomstig artikel 14.2 van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever zijn overgedragen.
 5. Creative Journeys heeft, met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit en promotiedoeleinden, waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, portfolio, website, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmaterialen.

Artikel 16: Advisering

 1. Alle door Creative Journeys gegeven adviezen, gedeelde kennis en door Creative Journeys verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Creative Journeys te leveren diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door Creative Journeys verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Creative Journeys verleent daarbij geen enkele garantie.
 2. Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Creative Journeys is Creative Journeys niet aansprakelijk. Opdrachtgever vrijwaart Creative Journeys tegen alle aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Creative Journeys.

Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Creative Journeys partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag en andere van toepassing zijnde Internationale wet- en regelgeving wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Creative Journeys is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Creative Journeys het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 18: Privacy

 1. Creative Journeys respecteert de privacy van opdrachtgever. Creative Journeys zal de persoonsgegevens van opdrachtgever verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de privacyverklaring die op de website van Creative Journeys is in te zien, te raadplegen via https://www.creativejourneys.com/privacy-policy/. Opdrachtgever stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.
crossmenu-circle