Privacy policy

Creative Journeys respecteert jouw privacy en zal jouw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier verwerken, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Creative Journeys verwerkt, met welk doel, hoe Creative Journeys vervolgens met deze gegevens omgaat en hoelang deze gegevens bewaard blijven. Je wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. De verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is Creative Journeys, gevestigd te (2582 VA) Den Haag, aan de Boreelstraat 26, en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 77979028. De rechtsgeldige vertegenwoordigers betreffen de heer J.J.C. Oude Maatman en mevrouw A. Kreutzer.
Heb je vragen over jouw privacy? Neem dan contact op met Creative Journeys via hello@creativejourneys.com. Voor alle aanvullende informatie over bescherming van persoonsgegevens kan je terecht op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 22 februari 2024.

Persoonsgegevens

Creative Journeys verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4 AVG. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen. Indien de persoonsgegevens de gegevens van een persoon jonger dan 16 jaar zijn, dan is redelijkerwijze toestemming van de ouder(s) of voogd(en) vereist voor aanpassing, verwijdering of anderszins de verwerking van persoonsgegevens. Als je ervan overtuigd bent dat Creative Journeys zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over minderjarigen, neem dan contact op met Creative Journeys. De gegevens zullen dan worden verwijderd.

Persoonsgegevens, grondslag en doelen

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als je met Creative Journeys een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden dan onder meer gebruikt om je gespecificeerde aanbiedingen te kunnen aanbieden van de diensten van Creative Journeys. Daarnaast worden jouw persoonlijke gegevens verwerkt voor facturatie en boekhouding.
De persoonsgegevens die Creative Journeys verwerkt zijn:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens en indien factuuradres afwijkend is, ook het factuuradres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • Bedrijfsgegevens (waaronder KvK-nummer en btw-nummer/ondernemersnummer)
 • Afbeeldingen waarmee je geïdentificeerd kan worden
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt aan Creative Journeys, bijvoorbeeld social media accounts, login ID
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over je activiteiten op de website
 • Internetbrowser en apparaat type
Bovengenoemde gegevens worden verzameld via persoonlijke gesprekken, telefoongesprekken, e-mailcontact of via het contactformulier op de website.
Creative Journeys verwerkt deze gegevens voor de volgende doeleinden:
 • Om jou correct te kunnen aanspreken of aanschrijven met de heer of mevrouw en jouw naam
 • Voor het toezenden van het aanbod van Creative Journeys (zoals het opmaken van offertes)
 • Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening van Creative Journeys uit te kunnen voeren
 • Het aanmelden en verifiëren/authentiseren van gebruikers van diensten
 • Om de overeenkomst die je met Creative Journeys bent aangegaan uit te kunnen voeren
 • Om jouw betaling af te kunnen handelen
 • Om je te informeren over wijzigingen van diensten
 • Voor het verzenden van nieuwsbrieven/reclamefolders
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Spampreventie
 • Indien Creative Journeys hiertoe wettelijk verplicht is, zoals gegevens die Creative Journeys nodig heeft voor haar administratie, facturatie, boekhouding en belastingaangifte
 • Het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
Creative Journeys verwerkt jouw gegevens op basis van de toestemming die je hebt gegeven, op grond van een overeenkomst die je met Creative Journeys hebt gesloten, als dit noodzakelijk is om gerechtvaardigde belangen van Creative Journeys te behartigen of op grond van een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens worden niet verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doelstellingen waarvoor ze zijn verkregen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De persoonsgegevens die Creative Journeys verwerkt, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de bovengenoemde doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden bewaard tot de wettelijke bewaartermijn, tenzij anders noodzakelijk (artikel 5 AVG). Voor facturen en financiële administratie geldt, ten behoeve van de wettelijke administratieplicht van de Belastingdienst, een bewaartermijn van 7 jaar. Na deze periode worden de gegevens verwijderd of geanonimiseerd. Cookies worden bewaard voor de duur van jouw browsersessie. Recensies worden verwijderd, zodra Creative Journeys een verzoek tot verwijdering heeft ontvangen.

Persoonsgegevens delen aan derden

Creative Journeys deelt jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, om te voldoen aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen of op grond van dwingende wet- en regelgeving. Deze derden zijn tot geheimhouding verplicht op grond van een verwerkersovereenkomst en/of wettelijke verplichting.
Creative Journeys zal met bedrijven die jouw persoonsgegevens verwerken in opdracht van Creative Journeys een verwerkersovereenkomst/geheimhoudingsverklaring afsluiten om te streven naar eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens. Creative Journeys blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Creative Journeys zal persoonsgegevens nooit doorverkopen aan derden.
Met deze derden worden (mogelijk) jouw persoonsgegevens gedeeld:
 • E-mailmarketingsoftware
 • Webhosting
 • Betaaldiensten en -systemen
 • Boekhoudsysteem
 • Telecommunicatie
 • CRM systeem
 • Software Service Systeem (typeform)

Geautomatiseerde besluitvorming

De persoonsgegevens waar Creative Journeys mee werkt, worden altijd door een persoon verwerkt. Creative Journeys neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en/of computersystemen.

Jouw privacyrechten

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:
 • Het recht om geïnformeerd te worden (artikel 15 AVG)
 • Het recht op toegang (artikel 15 AVG)
 • Het recht op rectificatie (artikel 16 AVG)
 • Het recht om te wissen (artikel 17 AVG)
 • Het recht om de verwerking te beperken (artikel 18 AVG)
 • Het recht op gegevensportabiliteit (artikel 20, eerste lid onder a AVG)m
 • Het recht om bezwaar te maken (artikel 21 AVG)
 • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering (artikel 18 AVG)
Om gebruik te maken van genoemde rechten kan je jouw verzoek sturen naar hello@creativejourneys.com. Creative Journeys zal zo snel mogelijk jouw verzoek beoordelen en uiterlijk binnen 30 dagen. Wanneer Creative Journeys niet aan jouw verzoek kan voldoen, laat zij je altijd weten waarom jouw verzoek is afgewezen. Creative Journeys is gerechtigd jouw identiteit te verifiëren, door middel van het verzoeken om het vertonen van een geldig legitimatiebewijs, rijbewijs of paspoort, wanneer je een dergelijk verzoek indient. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Creative Journeys wijst je tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Cookies

Creative Journeys gebruikt technische en functionele cookies, analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy en marketingcookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Creative Journeys gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.
Gegevens die je verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics en Encharge. Deze statistieken worden gebruikt om de diensten en website van Creative Journeys te optimaliseren. Waar mogelijk, worden deze gegevens geanonimiseerd.
Marketing cookies zijn cookies of enige andere vorm van lokale opslag, die worden gebruikt om gebruikersprofielen te maken om advertenties weer te geven of om de gebruiker te volgen voor vergelijkbare marketingdoeleinden.
Je kan je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Social media buttons

Op de website van Creative Journeys zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten op sociale netwerken zoals LinkedIn en Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die aangeleverd worden door LinkedIn en Instagram zelf. Creative Journeys raadt aan de privacyverklaringen van deze partijen goed door te lezen om te weten wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij verwerken. Creative Journeys heeft daar geen invloed op.

Beveiliging

Creative Journeys neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Creative Journeys heeft onder meer de volgende maatregelen genomen:
 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor
 • Encryptie van data
 • Pseudonimiseren van data
 • Overdrachten alleen over SSL
Heb je toch het idee dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik? Neem dan contact op met Creative Journeys.

Aansprakelijkheid

Deze privacyverklaring heeft enkel betrekking op persoonsgegevens die Creative Journeys verwerkt ten behoeve van de in deze verklaring besproken punten. Creative Journeys aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de werking en/of inhoud van websites of diensten van derden.

Wijziging in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 22 februari 2024. Creative Journeys heeft te allen tijde het recht deze verklaring te wijzigen. Op de website van Creative Journeys vind je de meest recente versie. Indien een gewijzigde verklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop Creative Journeys jouw persoonsgegevens verwerkt, word je hiervan per e-mail op te hoogte gebracht.
crossmenu-circle